0922 281 189 ts.kinhtetieudung@gmail.com
Đề xuất không ban hành bảng giá đất hàng năm
Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị không ban hành bảng giá đất hàng năm mà nên ban hành bảng giá đất định kỳ 3 năm hoặc 2 năm một lần để phù hợp với thực tiễn trình độ, năng lực của bộ máy hành chính, trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý hiện nay.