0922 281 189 ts.kinhtetieudung@gmail.com
Xây dựng Nghị định về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan và địa phương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.